Policies and information clauses

 


 

Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

GASELLE Spółka z o.o. przestrzega zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz norm prawnych, etycznych i moralnych. Postępowanie zgodne z ww. zasadami ma zapewnić Spółce transparentność.

Spółka deklaruje, że jest przeciwna przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. W Spółce wdrożono zasady Polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Do przestrzegania zasad ujętych w polityce przeciwdziałania nadużyciom zobowiązany jest Zarząd Spółki oraz wszyscy pracownicy.

 

Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień należy zgłaszać na adres internetowy:

nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
 2. Osoba zgłaszająca informację może zastrzec swoją anonimowość; w takim przypadku dokonywana będzie anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości.)
 3. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku ich potwierdzenia sprawa będzie załatwiana zgodnie z wewnętrznymi procedurami NFOŚiGW oraz przepisami prawa.

Spółka zapewnia ochronę osobie zgłaszającej nadużycia.

 

Informacje dotyczące RODO i ochrony danych osobowych

W naszej działalności przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Dane osobowe, które nam powierzacie są niezbędne do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, w tym oferowania Państwu naszych produktów i świadczenia usług. Bez nich będzie to niemożliwe. Mając tego świadomość dopełniamy najwyższej staranności, by zapewnić przetwarzanym danym całkowitą poufność i bezpieczeństwo.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest GASELLE Sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000220752, NIP: 1070001436, REGON: 015874865 (zwana dalej „GASELLE”). Jako administrator, zgodnie z przepisami, ponosimy pełną odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych, które nam powierzacie.

 2. Z kim możecie Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych?

  Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GASELLE wykonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo uzyskać z nim kontakt poprzez adres mail: papo@pap-o.pl lub telefonicznie: +48 512305151, a także listownie na adres GASELLE, jak podano w punkcie wyżej.

 3. W jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  GASELLE przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia oferowanych usług i realizacji dostaw zgodnie z warunkami zawartych umów. GASELLE przetwarza przede wszystkim Państwa dane, jako Partnerów i Klientów, pozwalające zrealizować zawarte umowy:

  • nazwisko, imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania / punktu poboru,
  • numer PESEL / NIP,
  • wielkości / ilości zakupionej lub sprzedanej energii / gazu lub innych produktów i usług,
  • wartości wystawianych faktur / rachunków i dane w nich zawarte.

  Przetwarzamy ponadto, za Państwa zgodą, ww. dane osobowe, byście w dowolnym czasie mogli skorzystać z naszych nowych produktów i usług oraz odnieść korzyści z akcji promocyjnych. Celem przetwarzania jest również zapewnienie Państwu oraz GASELLE możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z realizowanych umów, w związku z przepisami prawa cywilnego. Podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzamy także z uwagi na przepisy prawa podatkowego i wymagania ustawy o rachunkowości.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

  GASELLE przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych - RODO), a także przepisów krajowych w tym zakresie. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą wyrażacie ustnie w trakcie pierwszego kontaktu z naszymi pracownikami lub współpracownikami, a także pisemnie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty usługowej GASELLE. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna! Państwo możecie wycofać wyrażoną zgodę. Nie dotyczy to jednak przetwarzania danych, których przechowywanie jest dla GASELLE obowiązkowe, gdyż wynika z wskazanych przepisów, jak również prawa do dochodzenia roszczeń albo innych obowiązków ciążących na GASELLE w związku z prowadzoną działalnością.

 5. W jakim okresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Dane osobowe w związku z zawartą umową są przetwarzane w całym okresie świadczenia usług. Przetwarzamy je również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. W celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń w związku z realizowanymi usługami dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez GASELLE działalności gospodarczej, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 6. Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  W okresie przetwarzania macie Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych swoich danych osobowych. W dowolnym czasie możecie żądać ich zmiany lub sprostowania. Możecie Państwo też żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jednak spełnienie tego żądania będzie możliwe tylko wtedy i w takim zakresie, jakie umożliwiają cele, dla których dane osobowe są przetwarzane.

 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Informujemy, że jeśli z uzasadnionych powodów uznacie Państwo, że przetwarzanie przez GASELLE powierzonych danych osobowych narusza postanowienia RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres Urzędu: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 8. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

  Obowiązek podania danych osobowych dotyczy zawarcia umowy oraz jej realizacji. Wynika z przepisów prawa, w celach i w zakresie, które opisano wyżej - w punkcie 3. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, a tym samym skorzystanie przez Państwo z oferty naszych produktów i usług.

 9. Czy dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom, podmiotom przetwarzającym)?

  GASELLE może przekazać przetwarzane dane osobowe instytucjom i organom państwowym do tego uprawnionym w okresie przetwarzania. Podmiotem przetwarzającym dane zawarte w umowie będzie Energy Consult Sp. z o.o. Sp k., która świadczy dla GASELLE usługi księgowe. GASELLE nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom. GASELLE może przekazać dane osobowe innym osobom wyłącznie na Państwa życzenie i za udzieloną zgodą. GASELLE nie będzie przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, ani osobom spoza tego obszaru.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator http://gaselle.pl/.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.