Projects

Firma Gaselle Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 do projektu nr POIS.01.06.01-00-0066/19 „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Lidzbark Warmiński w województwie warmińsko-mazurskim”

 

Priorytet: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  • Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,
  • Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji:
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 1,996 MWe
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 2,2 MWt
  • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 2 szt.

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów inwestycji:
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 7 421,67 Tony równoważnika CO2
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 29 750,50 GJ/rok

 

Wydatki projektu ogółem:
  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 11 070 615,00 PLN
  • Wysokość dofinansowania na realizację Projektu wynosi: 4 222 560,00 PLN

 

Informacje na temat Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gaselle Sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

NIP: 1070001436, REGON: 015874865, KRS: 0000220752

 

Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów