O Gaselle Sp. z o.o.

 

Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie koncesji nr OPG/170/18551/W/2/2009/BP, wydanej na okres 15 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2025. Koncesja obejmuje działalność polegającą na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terytorium Polski. Gaselle Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót gazem ziemnym zagranicą nr OGZ/197/18551/W/DRG/2020/KL na okres od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

 

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) informujemy, że Gaselle Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa zalicza się do kategorii dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm), tj. na podstawie danych odnoszących się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego (obliczanych w skali roku).

 

 

 

Naszą specjalnością jest dostawa paliw metanowych:

Gaz sieciowy

LNG

CNG

Swoją ofertę kierujemy do:

Przemysł

Przemysłu

Producent energii

Producentów energii

Zakład produkcyjny

Zakładów produkcyjnych

Samorządy

Samorządów

Transport lądowy

Firm transportowych

Różnorodność stosowanych przez nas rozwiązań daje nam możliwość dostarczania energii praktycznie w każde miejsce wskazane przez naszych Klientów.