Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

GASELLE Spółka z o.o. przestrzega zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz norm prawnych, etycznych i moralnych. Postępowanie zgodne z ww. zasadami ma zapewnić Spółce transparentność.

Spółka deklaruje, że jest przeciwna przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. W Spółce wdrożono zasady Polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Do przestrzegania zasad ujętych w polityce przeciwdziałania nadużyciom zobowiązany jest Zarząd Spółki oraz wszyscy pracownicy.